0592-231577 pollgast@gmail.com

Huurvoorwaarden Huize ABEL

Te 9483 JL Zeegse, Schipborgerweg 12.

Artikel 1
Huurovereenkomst

 1. De huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder komt tot stand zodra de aanbetaling voor reservering is voldaan, zoals in artikel 2 sub 2 is vermeld.
 2. Verhuurder is gerechtigd een boeking te weigeren.

Artikel 2
Huursom en betaling

 1. De huursom wordt vermeerderd met een borgsom en de (verplichte) schoonmaakkosten en eventuele extra kosten van linnengoed
 2. De huurder dient binnen 3 kalenderdagen na dagtekening van de bevestiging door verhuurder ten aanzien van de beschikbaarheid 20% van de huursom te voldoen door storting of overmaking op bankrekening IBAN NL72 RABO 0315 8627 69 ten name van M.A.P.C. van de Poll. Nadat de aanbetaling is ontvangen is de reservering definitief.
 3. De restant huursom dient uiterlijk drie weken voor aanvang van de huurperiode aan verhuurder worden voldaan op de rekening als hiervoor onder 2 vermeld.
 4. Bij boekingen binnen drie weken voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom binnen drie dagen na dagtekening van de bevestiging
  overgemaakt te worden op de onder 2 vermelde rekening.
 5. Ingeval van een last-minute boeking dient de huursom in ieder geval te zijn voldaan vóór de aanvang van de huur.
 6. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de huurder vanaf de dag dat die termijn is verlopen in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig zal zijn.
 7. Zodra de huurder in verzuim is, is de verhuurder gerechtigd om de overeenkomst te annuleren. De huurder is in dat geval de aanbetaling van 20%
  van de huursom verschuldigd.

Artikel 3
Annulering

 1. De huurder is gerechtigd een reservering schriftelijk, zonder kosten, uiterlijk binnen twee werkdagen na de reservering te annuleren, tenzij het voorgenomen verblijf in het vakantiehuis binnen 28 dagen na de boeking valt.
 2. Bij annulering later dan 2 dagen na reservering is huurder slechts gerechtigd tot schriftelijke annulering aan de verhuurder tegen voldoening van de volgende annuleringskosten:
  a. Na annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 20% van de huursom;
  b. Bij annulering vanaf de 42e dag tot de 28e dag voor de dag van aankomst 50% van de huursom;
  c. Bij annulering vanaf de 28e dag voor de dag van aankomst: 90% van de huursom;
  d. Bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige huursom.

Artikel 4
Aansprakelijkheid huurder

De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van het vakantiehuis als gevolg van het verblijf, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van de huurder, of door derden die zich door hun toedoen in de vakantiewoning bevinden.

Artikel 5
Klachten
Door de huurder geconstateerde gebreken van het vakantiehuis dient de huurder onverwijld en binnen 24 uur na het ontstaan of het constateren daarvan, te melden aan de verhuurder.

Artikel 6
Ontbinding van de overeenkomst.

 1. De verhuurder is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk of per e-mail per direct te ontbinden en de onverwijlde ontruiming van het vakantiehuis te eisen, als de huurder zijn zorgplicht voor het vakantiehuis ernstig verzaakt, als hij meer of andere personen en/of dieren in het vakantiehuis onderbrengt dan toegestaan volgens de overeenkomst, of als hij schade toebrengt aan het vakantiehuis, als hij voor overlast zorgt, of anderszins zijn verplichtingen als goed huurder niet nakomt. In een dergelijk geval heeft de huurder geen recht op restitutie van (een deel) van de huursom, en is de huurder gehouden de schade te vergoeden die de verhuurder lijdt ten gevolgen van het handelen of nalaten van de huurder.
 2. Indien de verhuurder het vakantiehuis niet kan leveren ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend, is de verhuurder gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. De huurder krijgt in dat geval zijn huursom terug doch heeft geen recht op enige vergoeding van kosten of schade.
  De verhuurder zal zich in zo een geval inspannen om de huurder een alternatief te bieden voor een andere periode.

Artikel 7
Slotbepaling

 1. Het is de huurder niet toegestaan het vakantiehuis onder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven of ter beschikking te stellen.
 2. Het is niet toegestaan op het terrein te kamperen.
 3. Het is niet toegestaan met open vuur te werken.
 4. In huis mag niet worden gerookt.
 5. Huisdieren zijn niet toegestaan.
 6. Het plaatsen van een eigen kinderbedje en/of kinderstoel in het vakantiehuis is niet toegestaan. Op verzoek kan er voor u een bedje of kinderstoel worden geplaatst.
 7. Als in deze voorwaarden wordt gesproken van een schriftelijke mededeling, wordt hieronder ook begrepen een e-mail bericht.

Zeegse, versie april 2022